Osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych np. w ramach samozatrudnienia, czy też w ramach outsourcingu, są często traktowane w sposób odbiegający od standardów przewidzianych w przepisach prawa pracy, w tym bhp – uważa specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Maciej Ambroziewicz.

Pracodawcy nie utożsamiają się z takimi osobami (samozatrudnionymi i pracującymi w ramach samozatrudnienia) uznając, że skoro nie są oni jego pracownikami, to nie ponoszą za nich żadnej odpowiedzialności i nie mają wobec nich żadnych obowiązków. Praktyka pokazuje, że osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych (np. w ramach samozatrudnienia), czy też w ramach outsourcingu, są często traktowane w sposób odbiegający od standardów przewidzianych w przepisach prawa pracy, w tym bhp.

Obowiązku pracodawców

Wprawdzie obowiązki określone w przepisach działu X Kodeksu pracy faktycznie mają bezpośrednie zastosowanie wobec pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a więc osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, to jednak nie oznacza, że osoba zlecająca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. na podstawie umowy zlecenia, uregulowanej w Księdze Trzeciej ustawy Kodeks Cywilny), może ignorować przepisy bhp.

Pracodawca bowiem – zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu pracy – jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki), o których mowa w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą. Obowiązki te stosuje się również do przedsiębiorców niebędących pracodawcami, organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, bądź też prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą.

Powyższy zapis stanowi filar normatywny obowiązku pracodawcy w sferze bhp. Jest to norma bardzo ogólna, ale przez to bardzo wymagająca. Przepisy co prawda nie rozstrzygają, w jaki sposób ten obowiązek ma być zrealizowany w tego rodzaju sytuacjach, jednakże w praktyce przyjmuje się, że jeżeli rodzaj wykonywanej pracy, stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy lub przebiegiem procesów jest tak znaczny, że wskazane jest, aby nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia, przeszkolone w zakresie bhp, wyposażone w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej itp., to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od takich osób poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu w zakresie bhp, a także stosowaniu niezbędnego wyposażenia ochronnego. – czytaj więcej

Źródło: www.prawo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię