Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ma się przyczynić do wypracowania i przetestowania rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowania rekomendacji w tym zakresie.

Kompetencje proinnowacyjne to zestaw umiejętności, postaw i zachowań sprzyjających powstawaniu, rozwojowi i weryfikacji pomysłów oraz innowacyjnych rozwiązań. Nazywane są często kompetencjami kluczowymi i obejmują m.in.: zdolność kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów, zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, odwagę w podejmowaniu ryzyka, wytrwałość czy też współpracę i współdziałanie w grupie. Są to umiejętności uniwersalne i horyzontalne. Zmieniają sam proces uczenia się i jego rezultaty, niezależnie od nauczanego przedmiotu i etapu edukacji, a w kontekście rozwoju zawodowego, także niezależnie od miejsca pracy i wybranej ścieżki kariery. Bezpośrednio wpływają one na skłonność i zdolność do tworzenia, rozwijania i wykorzystywania nowatorskich pomysłów i rozwiązań.

Wnioski aplikacyjne można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Wartość grantu nie może przekroczyć 10 mln zł, zaś czas na jego realizację zaplanowano w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r. Podczas pilotażu, w wybranych 20 szkołach podstawowych, zostanie przetestowany model nauczania kompetencji proinnowacyjnych.

Realizacja projektu pilotażowego „Szkoła dla Innowatora” zostanie powierzona operatorowi wyłonionemu w drodze konkursu. O grant mogą ubiegać się instytucje (osoby prawne), których celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Potencjalny beneficjent musi spełniać kryteria oceny określone w regulaminie konkursu, czyli m.in. mieć doświadczenie w realizacji projektów lub programów dotyczących rozwoju kompetencji proinnowacyjnych uczniów w systemie edukacyjnym i dysponować zespołem osób, które dysponują wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji projektu.

Pilotaż na bazie raportu

Projekt „Szkoła dla innowatora” powstał na podstawie rekomendacji z raportu, jaki na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przygotował zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Jana Fazlagica. Raport dotyczy kształtowania wśród uczniów polskich szkół kompetencji, które sprzyjają tworzeniu przez nich innowacyjnych rozwiązań na różnych etapach życia i w różnych okolicznościach, zarówno podczas edukacji szkolnej, jak również w trakcie kariery zawodowej i w czasie wolnym. Raport zawiera katalog kompetencji proinnowacyjnych oraz interesujące przykłady ich wcmacniania w najbardziej innowacyjnych krajach świata.

Z opracowania wynika, że dalszy rozwój polskiej gospodarki oparty na technologiach i innowacjach wymaga kształtowania takich kompetencji, jak:

  • kreatywność,
  • zdolność rozwiązywania problemów,
  •  skłonność do podejmowania ryzyka,
  • wytrwałość czy umiejętność współpracy w grupie i współtworzenia.

Od takich umiejętności menedżerów i pracowników w coraz większym stopniu zależy sukces rynkowy przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce XXI wieku.

Plan realizacji projektu – krok po kroku

W pierwszym etapie projektu, wspólnie z ekspertami krajowymi i zagranicznymi oraz nauczycielami biorącymi udział w pilotażu, zaplanowano opracowanie metod nauczania kompetencji proinnowacyjnych oraz materiałów dla uczniów i nauczycieli. W kolejnym etapie zostaną one przetestowane w skali mikro, czyli w wybranych szkołach na terenie całego kraju, po uprzednim przygotowaniu nauczycieli i dyrektorów szkół.

Pilotaż zostanie przeprowadzony w wybranych klasach w 20 szkołach podstawowych, które zgłoszą chęć przystąpienia do tej inicjatywy. Pierwsze lekcje z wykorzystaniem nowo opracowanych rozwiązań zostaną przeprowadzone w roku szkolnym 2020/21 w siódmych klasach szkoły podstawowej.

Na podstawie zebranych doświadczeń i rezultatów pracy powstaną rekomendacje dla ministra edukacji oraz organów prowadzących szkoły. Będą one zawierały propozycje zmian systemowych dotyczących kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w szkołach.

Więcej informacji na stronie
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/szkola-dla-innowatora

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię