Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie informuje, że od dnia 27.02.2019 r. do dnia 28.02.2019 r. w godzinach od 7:00 do 15:00, odbędzie się nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z ustalonymi priorytetami:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Przy rozpatrywaniu wniosków będą uwzględniane następujące elementy:
– Zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS,
– Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy,
– Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku,
– Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego,
– Posiadanie (w przypadku kursów) przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu,
na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego,
– Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym,
– Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanych limitów środków KFS.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łańcucie w 2019 roku. 
Obowiązujące druki wniosku dostępne są w siedzibie PUP Łańcut, ul. Piłsudskiego 9
lub na stronie internetowej tut. Urzędu tj. lancut.praca.gov.pl

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię