Wójt Gminy Białobrzegi ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej (nr konkursu RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18) ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Białobrzegi poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy pojazd specjalny ochrony przeciwpożarowej.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z  zapisami Regulaminu,  w Sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi (Białobrzegi 4, 37–114 Białobrzegi) lub przesłanie jej na ww. adres  (liczy się data wpływu do Urzędu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2019 r. do godziny 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę  należy umieścić w  zamkniętej  kopercie,  która powinna posiadać oznaczenie:  „Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014 – 2020,  Typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.”

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy
Białobrzegi www.gmina-bialobrzegi.pl oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru  dostępne pod nr telefonu (17) 224 03 57.

PLIKI DO POBRANIA – dostępne na stronie gminy TUTAJ 

Źródło: Urząd Gminy w Białobrzegach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię