Pomimo ogłoszenia list przyjętych do szkół w dniu 12 lipca, wciąż trwał będzie nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych Powiatu Łańcuckiego, które dysponują wolnymi miejscami.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie można zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy zawodowego w kwestii wyboru kierunku kształcenia oraz umówić się na wizytę i szczegółowe badanie predyspozycji zawodowych pod nr telefonu: 17 225-33-07 w godzinach od 8.00-15.00.

Szczegółowych informacji udzielają także sekretariaty szkół dysponujących wolnymi miejscami.

W Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie, ul. Farna 10, wciąż są miejsca w następujących zawodach:

Technik reklamy

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– fotografii reklamowej,- grafiki komputerowej,- technik poligraficznych,- sporządzania budżetu kampanii reklamowej i promocyjnej,- planowania i dokonywania zakupu przestrzeni reklamowej w mediach,

– stosowania metody badań rynku reklamy,- oceniania skuteczności i efektywności kampanii reklamowej.

Technik handlowiec

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: – przygotowania towarów do sprzedaży,- obsługi klienta,- przyjmowania dostaw,- prowadzenia działań reklamowych i marketingowych,- organizowania działalności handlowej,- zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa,- prowadzenia negocjacji handlowych.

Technik ekonomista – miejsca tylko dla absolwentów gimnazjum

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

− stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych,

− sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw,

− posługiwania się technicznymi środkami biurowymi,

− ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,

− prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,

− prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,

− sporządzania planów działania jednostki organizacyjnej,

− obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,

− organizowania procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,

− stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.

Technik usług fryzjerskich

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– organizowania pracy  w zakładzie fryzjerskim,- pielęgnowania, ondulowania, strzyżenia, barwienia i układania włosów,- dobierania fryzury do cech indywidualnych klienta.

W planie nauczania są następujące przedmioty zawodowe: podstawy fryzjerstwa, techniki fryzjerskie, kreowanie wizerunku we fryzjerstwie, organizacja salonu fryzjerskiego, język obcy we fryzjerstwie, procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur, wizualizacja we fryzjerstwie oraz praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie).

Wielozawodowa Branżowa szkoła I stopnia (3-letnia) – prowadzony nabór po szkole podstawowej, kształci pracowników młodocianych

Uczeń szkoły podstawowej który chce podjąć naukę w branżowej szkole I stopnia musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie (na terenie szkoły w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu) Absolwenci branżowej szkoły I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.

W Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie, ul. Armii Krajowej 51 A wciąż są miejsca w następujących zawodach:

TECHNIK BUDOWNICTWA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

– posługiwania się dokumentacją techniczną,- projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,- opracowania projektów organizacji robót,- dobierania sprzętu, maszyn,- kierowania gospodarką materiałową,
– wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych,- analizowania warunków gruntowych,- wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,- przeprowadzania kontroli jakości robót,- wykonywania kalkulacji robót,- wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,• wykonywania napraw pojazdów samochodowych,• kontrolowania jakości wykonanych napraw,• prowadzenia usług motoryzacyjnych,• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU – dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. Produkuje roślinny ozdobne i materiał szkółkarski. Nadzoruje podległych pracowników. Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.

Urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu: przygotowuje tereny do obsadzeń, miejsca do sadzenia drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza gazony kwiatowe. Dokonuje wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń. Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.

Rekultywuje tereny zdegradowane: wyznacza drzewa do karczowania i ścinania itp. Opiekuje się powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej: wyznacza drzewa i krzewy do cięć sanitarnych, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenie trawników, usuwanie konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynierskich.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH w branżowej szkole I stopnia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– użytkowanie pojazdów samochodowych ;- diagnozowanie pojazdów samochodowych;- naprawianie pojazdów samochodowych;

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje naprawy i konserwacje autobusów i autokarów osobowych, ciągników rolniczych i drogowych, pojazdów jednośladowych, samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych i ich zespołów, kontroluje stan techniczny zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całość za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-pomiarowych.

 

W Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie, ul. Podzwierzyniec 41, są jeszcze wolne miejsca w zawodach:

Technik informatyk

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 1. posługiwania się systemami operacyjnymi pracującymi w różnych rodzajach sieci,
 2. posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym,
 3. posługiwania urządzeniami wykorzystywanymi w sieciach komputerowych,
 4. konfigurowania sprzętu i oprogramowania,
 5. projektowania i wykonywania lokalnej sieci komputerowej,
 6. zakładania baz danych i administrowania nimi,
 7. posługiwania się językami baz danych w tym SQL,
 8. stosowania powszechnie używanych języków programowania,
 9. projektowania i programowania aplikacji internetowych oraz aplikacji bazodanowych
 10. ustalania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego,
 11. wykonywania operacji wymiany kart i modułów urządzeń techniki komputerowej,
 12. posługiwania się dokumentacją zawodową w języku polskim i angielskim.
 13. uzyskania dodatkowych uprawnień, tj. prawo jazdy ECDL – Europejskie Komputerowe Prawo oraz certyfikat CISCO poprzesz udział w lokalnej akademii CISCO.

Technik mechatronik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;

5) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Źródło i Foto: Starostwo Powiatowe w Łańcucie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę umieścić swój komentarz
Proszę umieścić swoje imię