Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.INFOLANCUT.PL


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.infolancut.pl (dalej „Serwis”).

2. Serwis prowadzony jest przez spółkę pod firmą Proxa Studio Ltd z siedzibą w 49 Station Road Polegate East Sussex BN26 6EA, (dalej „Usługodawca”).

3. Z Serwisu może korzystać każda osoba fizyczna (dalej „Użytkownik”).

4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, a jedyne koszty jakie ponosi Użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu to koszty połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, których wysokość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której Użytkownik korzysta.

5. Tekst Regulaminu dostępny jest w Serwisie. Użytkownicy mają dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz mogą go pobierać, utrwalić oraz sporządzać jego wydruk.

6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz przestrzeganie określonych w nim zasad.

7. Użytkownik korzystając z Serwisu oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

§ 2. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących warunków technicznych:

a) posiadanie urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet
b) korzystanie z jednej z poniższych przeglądarek stron www:

• Mozilla Firefox w wersji 27.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
• Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub
• Google Chrome w wersji 36.0.1985 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
• Opera w wersji 20.0 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies lub;
• Safari w wersji 5.1.7 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, akceptująca pliki cookies.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) (dalej „Usługi”).

2. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą:

a) udostępnianie i wyświetlanie na indywidualne żądania Użytkownika treści oraz materiałów zamieszczonych w Serwisie,
b) udostępnianie Użytkownikom danych dotyczących prognozy pogody oraz kursów walut,
c) możliwość zamieszczania komentarzy przesłanych przez Użytkowników do tekstów oraz materiałów opublikowanych w Serwisie i ich udostępnianie i wyświetlanie w Serwisie (dalej „Komentarze”).

3. Użytkownik uprawniony jest do przesłania do Usługodawcy Komentarza wyłącznie po podaniu swojego adresu e-mail oraz pseudonimu.

4. Usługodawca uprawniony jest do świadczenia poprzez Serwis innych niż wskazane w ust. 2 powyżej Usług, których rodzaj i zasady świadczenia zostaną określone odrębnie.

5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usług.

6. Umowa o świadczenie Usług wygasa z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika z Usług.


§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Treści i materiały umieszczone w Serwisie stanowią własność Usługodawcy lub innych osób bądź podmiotów prawnych i są chronione prawem własności intelektualnej, a także innymi przepisami prawa polskiego. Użytkownicy mają prawo przeglądać Serwis oraz drukować lub zapisywać pliki z treściami i materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Usługodawcę lub inny uprawniony podmiot.

3. Kopiowanie, wyświetlanie lub przekazywanie materiałów zawartych w Serwisie w inny sposób na innych nośnikach jest zabronione. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać i nie rozpowszechniać materiałów zawartych w Serwisie w żaden inny sposób i na żadnym innym nośniku, w tym nie przesyłać i nie udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne oznaczenia indywidualizujące w tym graficzne umieszczone w Serwisie stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1410), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz wszelkie szkody z tego tytułu.

6. Komentarze Użytkowników nie mogą:

a) być sprzeczne z prawem, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagować przemoc, czy też naruszać czyjekolwiek dobra osobiste,
b) zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa innych osób (w szczególności zawierać treści obraźliwe, treści wulgarne lub wulgaryzmy),
c) zawierać treści reklamowych oraz promocyjnych,
d) być napisane są w języku innym niż język polski (dopuszcza się stosowanie pojedynczych obcojęzycznych wyrazów lub zwrotów.)

7. W sytuacji gdy, Komentarz nie będzie spełniać warunków określonych w Regulaminie, Usługodawca ma prawo do jego nieumieszczenia w Serwisie, o czym poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas przesyłania Komentarza.

8. Niezależnie od postanowień ust. 7 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania Komentarzy nie spełniających warunków określonych w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas przesyłania Komentarza.

9. Z chwilą przesłania przez Użytkownika Komentarza Użytkownik udziela Usługodawcy licencji z prawem do udzielania sublicencji, która ma charakter licencji niewyłącznej na korzystanie z Komentarza na następujących polach eksploatacji:

a) wpisanie do pamięci komputera,
b) wprowadzenie do Serwisu,
c) wprowadzenie do obrotu,
d) publiczne odtwarzanie, wyświetlenie, wystawienie,
e) najem, użyczenie,
f) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów Komentarza dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, magnetyczną, cyfrową, oraz wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.


§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym w sprawach dotyczących Usług należy zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@infolancut.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika, opis przedmiotu reklamacji, w tym określenie żądania oraz jego uzasadnienie.

3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację Użytkownika za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres podany przez Użytkownika.


§ 6. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu zbierać dane osobowe Użytkowników.

2. Więcej informacji na temat polityki prywatności i procedur ochrony danych osobowych zawartych jest w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.infolancut.pl/polityka-prywatnosci.


§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania związane z Serwisem należy przesyłać do Usługodawcy przy wykorzystaniu zakładki Kontakt dostępnej w Serwisie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu powiadomi Użytkowników w terminie 7 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie. W przypadku zmiany Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu jest oświadczeniem woli Użytkownika oznaczającym zaakceptowanie zmian do Regulaminu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.